TRIGLAV OSIGURANJE

Pozivamo klijente koji su u periodu od 01.08. – 25.08.2022. godine kupili polisu osiguranja od autoodgovornosti da nam se obrate sa Zahtevom za povrat dela plaćene premije.
Zahtev se može podneti:
· direktno u svim našim ekspoziturama i filijalama
· putem pošte na adresu sedišta Društva: Triglav osiguranje, Bulevar Milutina Milankovića 7a, 11070 Beograd
· i putem e-maila na adresu: povratpremije@triglav.rs
Radi sprovodjenje postupka povrata dela premije po polisi autoodgovornosti, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
· Popunjen obrazac Zahteva za povratom dela premije.
· Obostranu fotokopiju lične karte za fizička lica ili matični broj za pravna lica,
· Broj tekućeg računa za pravna lica i kopiju platne kartice za fizička lica.
Obrazac Zahteva za povrat novčanih sredstava možete preuzeti i u svim našim ekspoziturama i filijalama.
Triglav osiguranje će refundaciju realizovati u roku od 15 dana, po prijemu kompletne dokumentacije.

DDOR OSIGURANJE

Poštovani/e

Obaveštavamo Vas da će DDOR izvršiti povrat sredstava klijentima koji su ugovorili polise osiguranja od autoodgovornosti u periodu od 8. do 25.08.2022. godine.

Fizička lica

U narednih deset dana će svim fizičkim licima biti poslata sredstva posredstvom Poštanske uputnice na adresu navedenu u polisi osiguranja od autoodgovornosti. Sredstva će, u slučaju da klijent nije na adresi u trenutku isporuke, biti na raspolaganju od narednih 30 dana od pokušaja isporuke. Osiguranici koji usled promene adrese ili iz drugih objektivnih razloga nisu preuzeli novac poslat Poštanskom uplatnicom do 15.10.2022. godine, mogu se obratiti pozivom Korisničkom centru na 0800 303 301. identifikovati se i dati tačnu adresu za isporuku na koju će im biti izvršena isplata sredstava.

Pravna lica

Svim pravnim licima koja su u navedenom periodu ugovorila polise osiguranja od autoodgovornosti refundacija će biti izvršena na tekući račun.